Ασθενοκεντρική φροντίδα

Η επικοινωνία ιατρού- ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και την παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης. Η περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή αποτελεί διεθνώς την ουσιαστική έννοια της ποιότητας, αφού όλοι οι πόροι του Νοσοκομείου εστιάζουν στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών ισότιμα για κάθε ασθενή. Η σχέση αλληλεπίδρασης που δημιουργείται, μεταξύ φροντιστών και ασθενών, κατά αυτόν τον τρόπο, οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πολιτική του Κέντρου Νευροενδοκρινών Όγκων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, με σεβασμό στις ανάγκες και στις αξίες του πολίτη- ασθενούς, στηριζόμενοι στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων και πρακτικών.

Για το σκοπό αυτό η συνεργασία και η συμμετοχή του ασθενή στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη και περιλαμβάνει:

  • Τη συνεχή ενημέρωσή του σχετικά με το νόσημα, τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και
  • Τον καθορισμό θεραπευτικών στόχων μετά από συγκατάθεση είτε του ιδίου του ασθενούς, είτε νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Κατά αυτόν τον τρόπο ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση της νόσου του και αναπτύσσεται μια ορθή σχέση ιατρού- ασθενή, στο πλαίσιο της οποίας ο θεράπων ιατρός μπορεί και υιοθετεί μια προσωποκεντρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ασθενή και των προβλημάτων του, με στόχο τη συνεχή και μακροχρόνια φροντίδα του.

Top