ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την πασιρεοτίδη LAR στη μεγαλακρία – ACRONIS

ΚΩΔΙΚΟΣ: CSOM230CIC05

Χορηγός: Novartis Pharma Services AG

Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Afinitor® (everolimus) σε ασθενείς με ανεγχείρετους ή μεταστατικούς παγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους G1 ή G2, με προϊούσα νόσο – PROTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: CRAD001PGR07

Χορηγός: Novartis Pharma Services AG

Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη τυχαιοποιημένης απόσυρσης, κατόπιν θεραπείας ανοικτής επισύμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της λεβοκετοκοναζόλης (2S, 4R-κετοκοναζόλη) στη θεραπεία Ενδογενούς Συνδρόμου Cushing

ΚΩΔΙΚΟΣ: COR-2017-01

Χορηγός: Cortendo AB

ASPEN study: A Prospective Evaluation of the Management of Sporadic Asymptomatic Nonfunctioning Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms ≤2

Αξιολόγηση της επίδρασης της δενοσουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με ιστιοκύττωση εκ κυττάρων Langerhans (LCH): μια πολυκεντρική, ενός σκέλους, ανοιχτού σχεδιασμού κλινική μελέτη

ΚΩΔΙΚΟΣ: 20159460

Αdaptation of the existing EORTC QLQ-GINET21 module to develop a specific module for use in patients with Pancreatic Neuroendocrine Tumor, Phases I to III

Top